Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Aστυνομίας


Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για εξεύρεση κτιρίου για στέγαση της ΑΑΔΙΠΑ

01/09/2017

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (Α.Α.Ι.Δ.Ι.Π.Α) ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή στην Επαρχία Λευκωσίας, (κατά προτίμηση σε ακτίνα 2 χλμ από τη Νομική Υπηρεσία) συνολικού εμβαδού 320 - 400τ.μ., για τη στέγαση της, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες των δήμων και κοινοτήτων όλων των Επαρχιών, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Η οικοδομή πρέπει να είναι έτοιμη για παράδοση το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ιδιοκτήτη του επιλεγέντος κτιρίου, της απόφασης της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, για ενοικίαση του κτιρίου.

2. Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση. Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη χρονική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας παράδοσης του κτιρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης.

3. Ο διαχωρισμός των χώρων του κτιρίου, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, βάσει του Πίνακα Υπολογισμού Αναγκαίων Εμβαδών, ο οποίος μπορεί να ζητηθεί από την Α.Α.Δ.Ι.ΠΑ. Σημειώνεται ότι το κτίριο που θα προεπιλεγεί, θα επιθεωρηθεί από όλες τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και οι τροποποιήσεις του κτιρίου που θα υποδειχθούν να υλοποιηθούν, ούτως ώστε το κτίριο να διαμορφωθεί κατάλληλα με βάση τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., και το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Οι υπό αναφορά εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτιρίου.

4. Το σύνολο των εργαζομένων ανέρχεται στους 17 περίπου. Η οικοδομή πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Η οικοδομή θα πρέπει επίσης, να έχει την υποδομή για εγκατάσταση και άλλων αναγκαίων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ως αυτές θα ζητηθούν από την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, όπως, σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης.

5. Η οικοδομή πρέπει να διαθέτει επίσης επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης για τις ανάγκες του προσωπικού, καθώς και χώρους στάθμευσης επισκεπτών, δηλαδή χώρων με εύκολη πρόσβαση στο κοινό.

6. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα αντίγραφα:

  1) Τίτλος Ιδιοκτησίας
  2) Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
  3) Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών της οικοδομής,
  4) Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987,
  5) Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
  6) Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής,
  7) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
  8)Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.

7. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, αντίστοιχα, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

8. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και να κατατεθεί, στο Κιβώτιο Προσφορών της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οδός Απελλή 1, Ενορία Αγίων Ομολογητών, 1403 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 16/10/2017, 12:00 μ. Για πληροφορίες και/ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22872412.

9. Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.(www.iaiacap.gov.cy) για ενημέρωση. 
(α) Προσύμφωνο ενοικιαστήριου συμβολαίου, 
(β) Έντυπο αξιολόγησης 
(γ) Ενοικιαστήριο συμβόλαιοΣχετικά Αρχεία

(1) Prosimfono Enoikiastiriou Simvolaiou.doc(1) Prosimfono Enoikiastiriou Simvolaiou.doc
(2) Entypo Axiologisis.pdf(2) Entypo Axiologisis.pdf
(3) Enoikiastirio Symvolaio- (1).doc(3) Enoikiastirio Symvolaio- (1).doc
Ανακοίνωση 20/09/202221/09/2022 Ανακοίνωση 20/09/2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word(1) Prosimfono Enoikiastiriou Simvolaiou.doc
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat(2) Entypo Axiologisis.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word(3) Enoikiastirio Symvolaio- (1).doc

Back To Top